ในปัจจุบันเริ่มกลับมานิยมมากขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมัน ปรับตัวสูงขึ้น ในช่วงนี้ ที่อาจจะกลับไปแตะ 40-45 บาท ด้วยสถานการณ์ ความต้องการใช้พลังงานเชื้อเพลิงมากขึ้น ไหนจะ ปัจจัยอื่นๆ อาทิ โรคระบาด และ สงครามทางฟากยุโรป จึ่งทำให้สถานการณ์ ข้าวของแพงขึ้น จากปัจจัยเริ่มต้นที่ต้นทุน เชื้อเพลิง ถึงแม้ กระแสรถ EV และ HEV มาแรงในช่วงนี้ แต่จะให้ซื้อรถใหม่ใน ณ เวลานี้คงจะยากอยู่ แม้รัฐบาลจะมีนโยบาย ช่วยเหลือ ลดภาษีสรรพสามิตทำให้รถมีราคาลดลง สูงสุด 150000 บาท ราคาน่าจับต้อง แต่สถานการณ์เศรษฐกิจบางครอบครัวก็ยังไม่ฟื้นตัว ก็ต้องไปเอารถคู่ใจมาดัดแปลงใช้ แก๊ส หรือ ที่ติดตั้งอยู่แล้วก็เอามาเช็คตรวจสภาพ และดูแลรักษาเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ

262337799_2116931138472332_7019874684437928106_n

ในตอนนี้รถยนต์ใหม่หรือรถเก่าที่ติดแก๊สทั้งจากโรงงานผู้ผลิตหรืออู่แก๊ส ก็จำเป็นต้องตรวจสภาพเช่นกัน นั่นคือ LPG ต้องตรวจสภาพทุก 1 ปี และ NGV ต้องตรวจสภาพทุก 1 ปี! โดยมีเงื่อนไขสำหรับ LPG ดังนี้

278111609_2209482622550516_7802491125568127846_n

การชำระภาษีรถยนต์ที่มีการติดตั้ง LPG มีผลบังคับใช้ 2 กุมภาพันธ์ 2561

1. รถยนต์ที่ติดตั้งจากโรงงานหรือรถที่ที่ผลิตในประเทศไทย ให้ทําการตรวจและทดสอบโดยผู้ตรวจและทดสอบที่เป็นผู้ผลิตก่อนการจดทะเบียนครั้งแรก หลังจากนั้นให้ทําการตรวจและทดสอบ โดยผู้ตรวจและทดสอบทั่วไปภายใน 30 วัน ก่อนชําระภาษีประจําปีของปีที่ 4 หลังจากนั้น ให้ทําการตรวจและทดสอบโดยผู้ตรวจและทดสอบทั่วไปภายใน 30 วัน ก่อนชําระภาษีประจําปีทุกปี *กรณีแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ให้แตกต่างไปจากการติดตั้งของผู้ติดตั้งที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ ก่อนครบกําหนดชําระภาษีประจําปีของปีที่ 4 ให้ทําการตรวจและทดสอบโดยผู้ตรวจและทดสอบทั่วไปภายใน 30 วัน ก่อนมาดํา เนินการทางทะเบียน 2. รถที่ติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์โดยผู้ติดตั้งทั่วไป หรือผู้ติดตั้งที่เป็นผู้ผลิตซึ่งอยู่ในต่างประเทศ ให้ทําการตรวจและทดสอบโดยผู้ตรวจและทดสอบทั่วไปภายใน 30 วัน ก่อนแจ้งเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง หรือก่อนการจดทะเบียน แล้วแต่กรณี หลังจากนั้น ให้ทําการตรวจและทดสอบโดยผู้ตรวจและทดสอบทั่วไปภายใน 30 วัน ก่อนชําระ ภาษีประจําปีทุกปี 3. กรณีเปลี่ยนแปลงถังให้ทําการการตรวจและทดสอบภายใน 30 วัน ก่อนมาดําเนินการทางทะเบียน 4. กรณีการแจ้งเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง หรือการดําเนินการทางทะเบียน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงถังและการเปลี่ยนแปลงส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สําหรับใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ก่อนครบกําหนดชําระภาษีประจําปีในปีนั้นน้อยกว่า 180 วัน ให้นํารถเข้ารับการตรวจและทดสอบครั้งต่อไป ภายใน 30 วัน ก่อนชําระภาษีประจําปีของปีถัดไป 5. รถที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สําหรับใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงใหม่ ต้องทําการติดตั้งโดยผู้ติดตั้ง และผ่านการตรวจและทดสอบทุกครั้งทีมีการเปลี่ยนแปลงหรือติดตั้ง 6. การติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สําหรับใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงเข้ากับเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ต้องทําการติดตั้งโดยผู้ติดตั้งและผ่านการตรวจและทดสอบตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

271864829_2146306558868123_4444194285250149977_n

สรุปการตรวจสภาพอุปกรณ์แก๊สระบบ LPG คือ

  • รถยนต์ติดตั้งจากโรงงานใช้ยาวๆ ได้ 3 ปี หลังจากนั้นต้องตรวจทุกปี
  • รถยนต์ติดตั้งจากอู่หรือรถนำเข้าที่ติดตั้งแก๊สจากโรงงานใช้ได้ปีแรก หลังจากนั้นต้องตรวจทุกปี
  • ถังแก๊ส LPG ติดตั้งใหม่ใช้ได้ยาวๆ 10 ปี หลังจากนั้นต้องตรวจทุกๆ 5 ปี
  • สำหรับรถยนต์ที่เพิ่มผ่านการตรวจสภาพระบบแก๊สมาแล้วแบบ 5 ปี ก็ให้ใช้จนครบกำหนดหลังจากนั้นต้องตรวจทุกปี
184829998_1954683344697113_1833614715411611612_n

นอกจากนี้ ทางกรมการขนส่งทางบก ประกาศเตือนเจ้าของรถที่เปลี่ยนมาใช้ก๊าซแต่ละชนิดดังนี้

  1. รถยนต์ที่ใช้ CNG/NGV ต้องเข้ารับการตรวจทดสอบเครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบจากกรมการขนส่งทางบกเป็นประจำทุกปี ยกเว้น เฉพาะการติดตั้งก๊าซ CNG จากโรงงานที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ (Original Equipment Manufacturer) ให้ตรวจและทดสอบหลังจากจดทะเบียนครั้งแรกมาแล้ว 3 ปี และครั้งต่อไปต้องตรวจทุกปี
  2. สำหรับรถยนต์ที่ใช้ก๊าซ LPG ให้ตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบทุก 1 ปี นับแต่วันแจ้งการใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง เว้นติดตั้งจากโรงงานไม่ต้องตรวจสอบในปีแรก หลังนั้นต้องตรวจทุกๆ ปี 

 

การใช้อุปกรณ์ก๊าซ CNG หรือ LPG กับผู้ติดตั้งที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกนั้น ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่ามีขั้นตอนวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องปลอดภัย พร้อมกับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด และเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วเจ้าของรถจะต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ และแจ้งแก้ไขชนิดเชื้อเพลิงในสมุดคู่มือทะเบียนรถให้ถูกต้องภายใน 15 วัน หลังจากที่ติดตั้งแล้ว ณ กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ 


หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ ได้แก่
  1.สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ(ตัวจริง) หรือ สำเนาทะเบียนรถ
  2.ใบรับรองการติดตั้งในกรณีติดตั้งใหม่ หรือ เปลี่ยนถัง
  3.ใบวิศวะตรวจสอบ
  4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ 

หากสนใจเข้ารับบริการตรวจสภาพแก๊ส LPG เพื่อต่อภาษีประจำปี

081-333-9593

==============================
เวลาทำการ
จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.30 - 18.30 น.
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี้ หรือ
Line@ : @sccgas หรือจิ้มลิ้งนี้ได้เลย >> https://line.me/R/ti/p/%40sccgas
.
FB : https://m.me/versusnon

แผนที่ 

https://goo.gl/maps/mHMoKEmWzhjRJB9L9